Veilingvoorwaarden 2024

 1. Veilingobjecten die ingebracht kunnen worden zijn o.a. schilderijen, design en antiek objecten, sierraden, etc. die eenvoudig te verplaatsen zijn. De organisatie behoudt zich het recht voor om grote meubels en dagelijkse kleding te weigeren.
 2. Kavels met een taxatiewaarde lager dan €100,- worden niet ter veiling ingenomen.
 3. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen schriftelijk en mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van de organisatie te zijn gedaan en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op de organisatie of onttrekking aan de plichten van de koper om de goederen tot zich te nemen en te betalen, daar de koper in de gelegenheid wordt gesteld zich tijdens de kijkdagen te vergewissen omtrent de aard en de toestand van de te verkopen goederen.
 4. Verkoop vindt plaats met een opgeld van 20%, tegelijk met de koopsom te betalen direct na afloop van de veiling aan de organisatie, in euro’s, contant of met pin, zonder enige korting of inhouding.
 5. Het is voor verkoper mogelijk bij inbreng een minimale veilingopbrengst aan te geven onder welke het kavel niet verkocht zal worden, bij verkoop voor de limietwaarde blijft opgeld verschuldigd. De veilingorganisatie brengt slechts 20% verkoopkosten in rekening, hetgeen betekend dat de verkoper 80% ontvangt van de opbrengst.
 6. De organisatie behoudt zich het recht voor de volgorde van de verkoping te wijzigen en nummers bijeen te voegen, te splitsen of te laten uitvallen. Tevens wordt het recht voorbehouden bepaalde goederen niet te gunnen.
 7. De veilingmeester kan zonder opgaaf van reden een ingenomen stuk niet ter veiling aanbieden, de verkoper kan geen rechten ontlenen aan het feit dat het artikel is ingenomen met de intentie het ter veiling te brengen.
 8. De veilingmeester kan namens een gegadigde, die niet bij de veiling aanwezig kan zijn, een bod uitbrengen.
 9. Alle goederen worden verkocht zonder enige nadere bepaling of voorwaarde met alle zichtbare en onzichtbare gebreken, zonder vergoeding voor beschadiging, gezien of niet gezien, in de toestand waarin de goederen zich op het ogenblik van toewijzing bevinden.
 10. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en is elke reclame uitgesloten.
 11. Indien bij toewijzing van een verkoop twee of meer personen tegelijk aan bod zijn of moeilijkheden rijzen over de toewijzing of anderszins, als bijvoorbeeld over de uitleg van plaatselijke gebruiken en bedingen of vergissingen van de veilingmeester, beslist hierover de notaris en heeft deze in ieder geval het recht het goed terstond opnieuw te veilen met dezelfde rechten.
 12. De organisatie heeft het recht bij toewijzing van elke koop meteen geheel of gedeeltelijke betaling te vorderen, bij weigering wordt zodanige koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder wordt niet weer aangenomen.
 13. De koper is verplicht de gekochte goederen tot zich te nemen direct na afloop van de veiling. De organisatie behoudt zich het recht voor om het verkochte niet af te geven zonder betaling. Ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en de koper zal zich nimmer op zijn lastgever kunnen beroepen.
 14. Goederen die niet gedurende de veiling verkocht zijn, dienen door de verkoper direct na de veiling te worden afgehaald. Indien dit niet mogelijk is dient hierover voortijdig een afspraak met de organisatie gemaakt te worden.
 15. De verkoper ontvangt binnen 2 weken na de veiling de netto opbrengst van de verkochte kavel (in aftrek genomen 20% verkoopkosten).
 16. Indien de verkochte goederen niet direct na afloop van de veiling afgehaald zijn, dan is de koper door dit feit zelf in gebreke en heeft de organisatie het recht zonder enige ingebrekestelling de koop als nietig en ontbonden te beschouwen. De organisatie heeft het recht de kopen, die niet afgehaald zijn, onmiddellijk of later in het openbaar of uit de hand te verkopen; de nalatige koper blijft echter aansprakelijk voor een mindere opbrengst en voor de kosten van de verkoop, terwijl hij geen aanspraak op meerdere opbrengst kan maken.
 17. Koper en verkoper zullen zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de voorwaarden van verkoop of met de ter plaatse bekende gebruiken.
 18. De veilinghouder is bereid het geveilde tegen gelijktijdige restitutie van verkoopprijs en opgeld terug te nemen indien de koper binnen een periode van drie weken de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien de juiste omschrijving aan de koper op het moment van de koop bekend was geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.
 19. De veilinghouder is niet verplicht aan derden inlichtingen omtrent namen of adressen van verkopers te verstrekken.
Top